Добропільський НВК "Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 4 з поглибленим вивченням окремих предметів – ДНЗ"
 
м. Добропілля

Статут Добропільського НВК № 4

 СТАТУТ

 Добропільського  навчально-виховного комплексу

 « Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 4

з поглибленим вивченням окремих предметів - дошкільний навчальний заклад» 

Добропільської міської ради Донецької області

 

     I. Загальні  положення

            1.1. Добропільський навчально – виховний комплекс «Спеціалізована школа  I-III ступенів № 4 з поглибленим вивченням окремих предметів – дошкільний навчальний  заклад» Добропільської міської ради Донецької області  здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, «Про дошкільну освіту»,  Положень  про навчально-виховний комплекс «Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад», «Загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 року № 306, «Про класи з поглибленим вивченням окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах» (наказ МОН України від 08.04.2009 №312),  іншими нормативно-правовими актами,  власним Статутом.  

            1.2.Юридична адреса  Добропільського навчально – виховного комплексу  «Спеціалізована школа  I-III ступенів № 4 з поглибленим вивченням окремих предметів – дошкільний навчальний  заклад»  (далі – навчально – виховний комплекс )

85000, Донецька область, місто Добропілля, вул. Первомайська 73, телефон 2- 71 - 25

1.3.  Добропільський навчально – виховний комплекс «Спеціалізована школа  I-III ступенів № 4 з поглибленим вивченням окремих предметів – дошкільний навчальний  заклад»   є юридичною особою,  має ідентифікаційний номер, печатку, штамп, знаходиться у комунальній власності.

            1.4. Засновником  Добропільського навчально – виховного комплексу  «Спеціалізована школа  I-III ступенів № 4 з поглибленим вивченням окремих предметів – дошкільний навчальний  заклад»   є Добропільська міська рада в особі  відділу освіти міської ради.

            1.5. Головною метою Добропільського навчально – виховного комплексу  «Спеціалізована школа  I-III ступенів № 4 з поглибленим вивченням окремих предметів – дошкільний навчальний  заклад»     є реалізації права громадян на здобуття повної загальної  середньої освіти, забезпечення максимального розвитку особистості учня та його підготовку до самореалізації в житті з опорою на такі ціннісні орієнтири, як інтелект, культура, здоров’я.

            1.6. Головним завданням Добропільського навчально – виховного комплексу  «Спеціалізована школа  I-III ступенів № 4 з поглибленим вивченням окремих предметів – дошкільний навчальний  заклад»   є:

            забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту;

            виховання громадянина України як  компетентнісну  особистість, спроможну досягати  успіху в житті, виконувати різні життєві та соціальні ролі, здатну спілкуватися в гармонійній площині взаємовідносин між людьми;

            виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

            формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;

            виховання в учнів (вихованців) поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов`язків  людини і громадянина;

            створення освітньо-виховної моделі орієнтованої на задоволення новітніх потреб ринку праці, вимог суспільства та кожної окремої особистості, що формується в атмосфері гармонійної педагогічної співпраці вчителів, учнів та їх батьків;

            проектування  та реалізація розвивальних освітніх процесів на різних ступенях освіти: від дошкільного віку до старшої школи;

            створення сприятливих умов для креативного,  інтелектуального, духовного, фізичного й особистісного становлення кожної дитини, формування її життєвих компетентностей, розвитку бережливого ставлення до світу природи, культури, людей, самого себе;

            реалізація права учнів (вихованців) на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

            виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я  інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів (вихованців);

            створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство;

            створення умов для освітньо-виховного та корекційно-компенсаторного процесів, розвиток пізнавальної, емоційно-вольової, рухової сфер та фізичного розвитку в цілому дітей  з затримкою психічного розвитку  та дітей-інвалідів.

           1.7. Добропільський навчально – виховний комплекс «Спеціалізована школа  I-III ступенів № 4 з поглибленим вивченням окремих предметів – дошкільний навчальний  заклад»   самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України, та власним статутом.

           1.8. Добропільський навчально – виховний комплекс «Спеціалізована школа  I-III ступенів № 4 з поглибленим вивченням окремих предметів – дошкільний навчальний  заклад»   несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

            безпечні умови освітньої діяльності;

            дотримання державних стандартів освіти;

            дотримання  договірних зобов`язань з іншими суб`єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов`язань за міжнародними угодами;

            дотримання фінансової дисципліни.

           1.9. У  Добропільському  навчально – виховному комплексі «Спеціалізована школа  I-III ступенів № 4 з поглибленим вивченням окремих предметів – дошкільний навчальний  заклад»   мова викладання -  українська.  Можливо: поглиблення вивчення математики, української мови, іноземної мови, профільне навчання; відкриття груп компенсуючого типу  для дітей з затримкою психічного  розвитку та  класів з навчанням   за програмою допоміжної школи. 

           1.10. Структура  навчально-виховного комплексу «Спеціалізована школа  I-III ступенів № 4 з поглибленим вивченням окремих предметів – дошкільний навчальний  заклад:

- дошкільний навчальний  заклад;

- групи компенсуючого типу  для дітей з затримкою психічного  розвитку та класи учнів, які навчаються за програмою допоміжної школи;

- загальноосвітні класи;

- спеціалізована школа з поглибленим вивченням окремих предметів;

- інформаційно – освітній центр.

           1.11.  Добропільський навчально – виховний комплекс «Спеціалізована школа  I-III ступенів  № 4 з поглибленим вивченням окремих предметів – дошкільний навчальний  заклад» має право:

            проходити в установленому порядку державну атестацію;

            визначити форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із засновником;

            визначати варіативну частину робочого навчального плану;

            в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

            спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

            використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;

            бути власником і розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно з законодавством України та власним статутом;

            отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої  влади, юридичних і фізичних осіб;

залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні  надходження у порядку визначеному законодавством України;

розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів;

здійснювати платні послуги навчально-виховного, культурно-освітнього, спортивно-оздоровчого, науково-методичного та іншого напрямку згідно з чинним законодавством;

на договірній основі встановлювати ціни на  платні послуги, в тому числі на всі види навчально-методичної діяльності згідно з чинним законодавством;

мати  особисті позабюджетні кошти для заохочення і надання матеріальної допомоги учасникам  навчально-виховного  комплексу.

            1.12.  У Добропільському навчально – виховному комплексі «Спеціалізована школа  I-III ступенів № 4 з поглибленим вивченням окремих предметів – дошкільний навчальний  заклад»  створюються та функціонують:

            кафедра іноземно філології

            кафедра природничих наук

            кафедра художньо-естетичних дисциплін

            кафедра вчителів початкових класів

            кафедра суспільно-гуманітарних предметів

кафедра  класних керівників

            кафедра впровадження інноваційних технологій

науково-методична та координаційна рада

шкільне наукове товариство  (відділення МАН)

            школа молодого вчителя

            практичний психолог        

            інформаційно – освітній центр

           1.13. Медичне обслуговування учнів  та відповідні умови для його організації забезпечуються засновником  відповідно до чинного законодавства.

           1.14. Взаємовідносини навчального закладу з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

 

                                  II. Організація навчально-виховного процесу 

 

            2.1. Добропільський навчально – виховний комплекс «Спеціалізована школа  I-III ступенів № 4 з поглибленим вивченням окремих предметів – дошкільний навчальний  заклад»   планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного та  річного  плану.

            В плані роботи відображаються перспективи його розвитку.

            План роботи затверджується радою навчального закладу.

            2.2. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є робочий навчальний план, що складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією варіативної частини і визначенням профілю навчання, класів з поглибленим вивченням окремих предметів і затверджується засновником за погодженням радою навчального закладу.

            У вигляді додатків до робочого навчального плану додаються розклад  уроків (щоденний, тижневий) та режим роботи (щоденний, річний).

            2.3. Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники Добропільського навчально – виховного  комплексу «Спеціалізована школа  I-III ступенів № 4 з поглибленим вивченням окремих предметів – дошкільний навчальний  заклад»  самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають  гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні Державних стандартів.

           2.4. Добропільський навчально – виховний комплекс «Спеціалізована школа  I-III ступенів № 4 з поглибленим вивченням окремих предметів – дошкільний навчальний  заклад»  здійснює навчально-виховний процес за денною формою навчання, індивідуальною та в формі екстернату.

           2.5. Зарахування учнів до Добропільського навчально – виховного  комплексу «Спеціалізована школа  I-III ступенів № 4 з поглибленим вивченням окремих предметів – дошкільний навчальний  заклад»    здійснюється за наказом директора на підставі особистої заяви (для неповнолітніх – заяви батьків або осіб, які їх замінюють) або направлень відповідних органів управління освітою, а також свідоцтва про народження (копії), паспорта, медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які вступають до першого класу).  

Зарахування  учнів до  класів з поглибленим вивченням окремих предметів здійснюється  на підставі  письмової заяви батьків (осіб які їх замінюють) відповідно до здібностей та інтересів учнів, рівня їх навчальних досягнень з даного предмета, з урахуванням рекомендацій учителів відповідних предметів та психолога закладу.

При можливості (за наявності необхідної кількості заяв батьків, або осіб які їх замінюють) створюються загальноосвітні класи;  на безконкурсній основі в ці класи приймаються діти відповідно до території  обслуговування, з інших територій – за наявністю вільних місць  у відповідному класі (ст. 19 Положення про загальноосвітній навчальний заклад).

            Групи ( класи ) учнів, які навчаються за програмою допоміжної школи комплектуються за  віковими ознаками, на підставі рішень міської психолого-медико-педагогічної комісії.

            Правила конкурсного приймання учнів до Добропільського  навчально – виховного комплексу «Спеціалізована школа  I-III ступенів № 4 з поглибленим вивченням окремих предметів – дошкільний навчальний  заклад» встановлюються відповідно до Положення, яке розробляє керівник  навчального закладу  та погоджується засновником.

Контроль за організацією та проведенням конкурсу, порядком зарахування дітей до Добропільського  навчально – виховного  комплексу  «Спеціалізована школа  I-III ступенів № 4 з поглибленим вивченням окремих предметів – дошкільний навчальний  заклад», за його результатами покладається на відділ освіти міської ради.

У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого навчального закладу. Переведення учнів до іншого навчального закладу здійснюється за наявності особової справи учня відповідно до чинного законодавства.

            Відповідно до потреб громадян  міста  Добропільський навчально – виховний комплекс «Спеціалізована школа  I-III ступенів № 4 з поглибленим вивченням окремих предметів – дошкільний навчальний  заклад» може відкривати групи  загального розвитку для дітей віком від 2 до 6 років з групами компенсуючого типу для дітей з  затримкою психофізичного розвитку (далі -  ЗПР).

            Режим роботи дошкільного навчального закладу  у складі Добропільського навчально – виховного  комплексу «Спеціалізована школа  I-III ступенів № 4 з поглибленим вивченням окремих предметів – дошкільний навчальний  заклад»

            група для дітей з  ЗПР – 9 годинним перебуванням

            групи для дітей від 3 до 6 років -  10,5

            Наповнюваність груп:

            для дітей віком від трьох до шести років – до 20 осіб

            для дітей з ЗПР – 10 осіб

           

            Групи комплектуються за віковими ознаками, нахилами і здібностями (профільні групи), результатами медичних обстежень та висновками  психолого-медико-педагогічної комісії.

Порядок комплектування груп визначається засновником. Для зарахування  дитини в дошкільний заклад необхідно пред’явити: медичну довідку про стан здоров’я  дитини; для зарахування дитини в групу компенсуючого типу (ЗПР): свідоцтво про народження, путівку-направлення, довідку психолого-медико-педагогічної комісії.

За дитиною зберігається місце  у разі хвороби, карантину, хвороби або відпустки матері, на час чергової відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній період на 75 днів, незалежно від періоду і тривалості відпустки батьків.

Відрахування дітей може здійснюватись на підставі медичного висновку про стан здоров’я  дитини, за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, у разі невнесення плати за утримання дитини в дошкільному навчальному закладі після встановленого терміну.

Дошкільний навчальний заклад у складі Добропільського навчально – виховного комплексу «Спеціалізована школа  I-III ступенів № 4 з поглибленим вивченням окремих предметів – дошкільний навчальний  заклад»  працює

З 7.00   до  17.30

Чергова група працює  з  6.30  до  18.30

Працює на п`ятиденному робочому тижні

Вихідні дні:  субота, неділя, святкові дні.

            2.6. В школі першого-другого ступеню навчання для учнів 1 – 5  класів за бажанням їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, при наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу  можуть  створюватись групи продовженого дня.

            Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей із них здійснюється наказом директора Добропільського навчально – виховного комплексу «Спеціалізована школа  I-III ступенів № 4 з поглибленим вивченням окремих предметів – дошкільний навчальний  заклад»  на підставі  заяви батьків (осіб, які їх замінюють).

            2.7. Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів Добропільського навчально – виховного комплексу «Спеціалізована школа  I-III ступенів № 4 з поглибленим вивченням окремих предметів – дошкільний навчальний  заклад»  встановлюється   в межах часу, що  передбачений робочим навчальним планом.

            Навчальні заняття розпочинаються 1 вересня у День знань і закінчуються  згідно з Положенням про державну підсумкову атестацію учнів  у системі загальної середньої освіти та Інструкцією про переведення та випуск учнів навчальних   закладів   системи  загальної   середньої   освіти відповідно до чинного законодавства,  але не пізніше 1 липня наступного року.

            Навчальний рік поділяється на два семестри.

            2.8. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України).

            2.9. За погодженням з відповідними виконавчими органами міської ради  з урахуванням місцевих умов, специфіки та профілю навчального закладу запроваджується графік канікул.  

            2.10. Тривалість уроків у Добропільському навчально – виховному комплексі «Спеціалізована школа  I-III ступенів № 4 з поглибленим вивченням окремих предметів – дошкільний навчальний  заклад»     становить: у перших класах – 35 хвилин, у других – четвертих  класах – 40 хвилин, у п’ятих – дванадцятих -  45 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з відповідними органами управління освітою та територіальними установами державної санітарно-епідеміологічної служби.

            2.11. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається щосеместру відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується радою Добропільського навчально – виховного комплексу  «Спеціалізована школа  I-III ступенів № 4 з поглибленим вивченням окремих предметів – дошкільний навчальний  заклад»     і затверджується директором.

            Тижневий режим роботи Добропільського навчально – виховного комплексу  «Спеціалізована школа  I-III ступенів № 4 з поглибленим вивченням окремих предметів – дошкільний навчальний  заклад»     затверджується у розкладі навчальних занять.

            Крім різних форм обов`язкових  навчальних занять, у навчально-виховному комплексі  проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдаровань.

            2.12. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету визначаються вчителем  відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

            2.13. У Добропільському навчально – виховному комплексі «Спеціалізована школа  I-III ступенів № 4 з поглибленим вивченням окремих предметів – дошкільний навчальний  заклад»   визначення рівня  досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання досягнень у навчанні учнів, ведеться тематичний облік знань.

            У першому класі дається словесна характеристика знань учнів у навчання, у  другому – вербальне оцінювання (згідно з рішенням педагогічної ради та наказом директора Добропільського навчально – виховного комплексу  «Спеціалізована школа  I-III ступенів № 4 з поглибленим вивченням окремих предметів – дошкільний навчальний  заклад»).

            Учням Добропільського навчально – виховного комплексу  «Спеціалізована школа  I-III ступенів № 4 з поглибленим вивченням окремих предметів – дошкільний навчальний  заклад»       виставляються оцінки з поведінки «зразкова», «задовільна», «незадовільна».

            У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві, атестаті) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію.

            2.14. Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до відома учнів класним   керівником.

            2.15. Порядок переведення і випуск учнів Добропільського навчально – виховного комплексу  «Спеціалізована школа  I-III ступенів № 4 з поглибленим вивченням окремих предметів – дошкільний навчальний  заклад»   визначається Інструкцією про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти усіх типів та форм власності,    Положенням про класи з поглибленим вивченням окремих предметів відповідно до чинного законодавства.

            2.16.  Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступень навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається  Положенням про державну підсумкову атестацію учнів у системі загальної середньої освіти відповідно до чинного законодавства.

            В класах з поглибленим вивченням окремих предметів призначається  щорічно перевідна атестація  з даних предметів.

            2.17. Учням, які закінчили певний ступень навчального закладу, видається відповідний документ про освіту:

            по закінченні початкової школи – табель  успішності,

            по закінченні основної школи – свідоцтво про базову загальну середню освіту;

            по закінченні навчального закладу – атестат про повну загальну середню освіту.

            2.18. Учні спеціалізованих класів з поглибленим вивченням окремих предметів,  які не засвоюють навчальну програму і мають за підсумками семестрового та річного оцінювання початковий рівень навчальних досягнень хоча б з одного предмета, що вивчається поглиблено, згідно з рішенням педагогічної ради та відповідно до наказу  директора Добропільського навчально – виховного комплексу  «Спеціалізована школа  I-III ступенів № 4 з поглибленим вивченням окремих предметів – дошкільний навчальний  заклад»    може  здійснюватися їх переведення до класів, які працюють за навчальними планами і програмами, які відповідають Державному  стандарту.

            2.19. За успіхи у навчанні для учнів  встановлюються такі форми морального і матеріального заохочення ( медалі, премії, грамоти). Обрання форми заохочення здійснюється радою Добропільського навчально – виховного комплексу  «Спеціалізована школа  I-III ступенів № 4 з поглибленим вивченням окремих предметів – дошкільний навчальний  заклад»      в межах коштів, передбачених на ці цілі.

 

                                  III. Учасники навчально-виховного процесу

 

            3.1. Учасниками навчально-виховного процесу в Добропільському навчально – виховному комплексі «Спеціалізована школа  I-III ступенів № 4 з поглибленим вивченням окремих предметів – дошкільний навчальний  заклад»  є:

            учні;

            керівники;

            педагогічні працівники;

психологи, бібліотекарі;

інші спеціалісти;

батьки або особи, які їх замінюють.

           3.2. Права і обов’язки учнів, педагогічних та інших працівників визначаються чинним законодавством та цим Статутом.

           3.3. Учні мають право:

на вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять;

на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновною та лікувально-оздоровчою базою навчального закладу;

на доступ до інформації з усіх галузей знань; брати участь у різних видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

            брати участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;

брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля учнів;

            брати участь у добровільних самодіяльних об`єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;

            на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь, гідність;

            на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці.

            3.4. Учні  зобов`язані:

            оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати загальнокультурний рівень;

            дотримуватися вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку;

            бережливо ставитись до державного, громадського і особистого майна;

            дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;

            брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;

            дотримуватися правил особистої гігієни.

            У випадку грубих порушень етичних норм поведінки учень Добропільського навчально – виховного комплексу  «Спеціалізована школа  I-III ступенів № 4 з поглибленим вивченням окремих предметів – дошкільний навчальний  заклад»  за  рішенням педагогічної ради несе відповідальність.  

            3.5. Педагогічними працівниками Добропільського навчально – виховного комплексу  «Спеціалізована школа  I-III ступенів № 4 з поглибленим вивченням окремих предметів – дошкільний навчальний  заклад»   можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я  яких дозволяє виконувати професійні обов’язки.

           3.6. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників й інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України “Про загальну середню освіту”  та іншими законодавчими актами.

           3.7. В  спеціалізованих класах з поглибленим вивченням окремих предметів викладають вчителі, які мають високий  фаховий рівень, досвід роботи  з обдарованими та здібними учнями.

           3.8. Педагогічні працівники мають право на:

            захист професійної честі, гідності;

            самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи, не шкідливих для здоров’я учнів ; участь в обговоренні та  вирішенні питань організації навчально-виховного процесу;

            проведення в установленому порядку науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи;

            виявлення педагогічної ініціативи;

            позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії, педагогічного звання;

            участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;

            підвищення кваліфікації, перепідготовку;

            отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років в порядку визначеному законодавством України;

            на матеріальне, житлово-побутове та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства.

            Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

           3.9. Педагогічні працівники зобов’язані:

            забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм на рівні обов’язкових державних вимог;

            сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров’я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;

            сприяти зростанню іміджу навчального закладу;

            настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

            виховувати в учнів повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;

            готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

            дотримуватися  педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;

            захищати учнів від будь-яких форм фізичного або  психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам;

            постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру; виконувати статут навчального закладу, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;

            виконувати накази і розпорядження керівника навчального закладу, органів управління освітою;

            брати участь у роботі педагогічної ради.

           3.10. У Добропільському навчально – виховному  комплексі «Спеціалізована школа  I-III ступенів № 4 з поглибленим вивченням окремих предметів – дошкільний навчальний  заклад»  обов’язково проводиться атестація педагогічних працівників відповідно до чинного законодавства. Атестація здійснюється, як правило, один раз на п`ять  років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

           3.11. Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього розпорядку навчального закладу, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору (контракту)  або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільнюються з роботи відповідно до чинного законодавства.

           3.12. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:

            обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;

            звертатись до органів управління освітою, керівника навчального закладу і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази навчального закладу;

            на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування навчального закладу та у відповідних державних, судових органах;

           3.13. Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти і зобов’язані :

            забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

            постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

            поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім’ї, державної та рідної мов, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

            виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.

           3.14. Представники громадськості мають право:

            обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування в навчальному закладі;

керувати   учнівськими об’єднаннями за інтересами і гуртками, секціями;

сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню навчального закладу;

проводити консультації для педагогічних працівників;

брати участь  в організації навчально-виховного процесу.

           3.15. Представники громадськості зобов’язані:

            дотримуватися статуту навчального закладу, виконувати накази та розпорядження керівника навчального закладу, рішення органів громадського самоврядування, захищати учнів від всіляких форм фізичного та психічного насильства, пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо.

 

                                      IV. Управління навчальним закладом         

 

           4.1. Управління Добропільського навчально – виховного комплексу  «Спеціалізована школа  I-III ступенів № 4 з поглибленим вивченням окремих предметів – дошкільний навчальний  заклад»   здійснюється його засновником  Добропільською  міською Радою в особі відділу освіти міської  ради.

            Безпосереднє керівництво Добропільським навчально – виховним комплексом «Спеціалізована школа  I-III ступенів № 4 з поглибленим вивченням окремих предметів – дошкільний навчальний  заклад»  здійснює його директор. Директором може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як 3 роки.

            Директор   Добропільського  навчально –  виховного комплексу   «Спеціалізована  школа

I-III ступенів № 4 з поглибленим вивченням окремих предметів – дошкільний навчальний  заклад»  та його заступники призначаються і звільнюються з посади відділом освіти Добропільської міської ради. Призначення та звільнення заступників директора здійснюється засновником за поданням директора з дотриманням чинного законодавства.

4.2. Вищим органом громадського самоврядування Добропільського навчально – виховного комплексу  «Спеціалізована школа  I-III ступенів № 4 з поглибленим вивченням окремих предметів – дошкільний навчальний  заклад»   освіти є  загальні збори  колективу, що скликається не менше одного разу на рік.

            Делегати загальних зборів  з правом вирішального голосу обираються від таких трьох  категорій:

            працівників навчального закладу – зборами трудового колективу;

            учнів навчального закладу другого-третього ступеня – класними зборами;

            батьків, представників громадськості – класними батьківськими зборами.

            Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів.

            Термін їх повноважень становить 1 рік.

Загальні збори  правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини делегатів від кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.

Право скликати збори  мають голова ради Добропільського навчально – виховного комплексу  «Спеціалізована школа  I-III ступенів № 4 з поглибленим вивченням окремих предметів – дошкільний навчальний  заклад», учасники зборів, якщо за  це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор навчального  закладу, засновник.

Загальні збори :

обирають раду навчального закладу, її голову, встановлюють термін їх повноважень;

заслуховують звіт директора і голови ради навчального закладу;

розглядають питання  навчально-виховної, методичної і фінансово-господарської діяльності навчального закладу;

затверджують основні напрями вдосконалення навчально-виховного процесу, розглядають інші найважливіші напрями діяльності навчального закладу;

приймають рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних працівників.

            4.3. У період між  загальними зборами  діє рада Добропільського навчально – виховного комплексу  «Спеціалізована школа  I-III ступенів № 4 з поглибленим вивченням окремих предметів – дошкільний навчальний  заклад»  

            4.3.1. Метою діяльності ради є:

            сприяння  демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;

            об’єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадського щодо розвитку навчального закладу та удосконалення навчально-виховного процесу;

            формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління навчальним закладом;

            розширення колегіальних форм управління навчальним закладом;

підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов`язаних  з організацією навчально-виховного процесу.

            4.3.2. Основними завданнями ради є:

            підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім’єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;

            визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку навчального закладу та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;

            формування навичок здорового способу життя;

            створення належного педагогічного клімату в навчальному закладі;

            сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та набуття ними соціального досвіду;

підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;

сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів;

підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення процесу навчання та виховання учнів;

ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов`язковості  загальної середньої освіти;

стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;

зміцнення партнерських зв’язків між родинами учнів та загальноосвітнім навчальним закладом з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.

            4.3.3. До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів II-III ступенів навчання, батьків і громадськості. Представництво в раді й загальна її чисельність визначаються загальними зборами  загальноосвітнього навчального  закладу.

            Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно загальними зборами.

            На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж на третину.

            4.3.4. Рада Добропільського навчально – виховного комплексу  «Спеціалізована школа  I-III ступенів № 4 з поглибленим вивченням окремих предметів – дошкільний навчальний  заклад»   діє на засадах:

            пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

            дотримання вимог законодавства України;

            колегіальності ухвалення рішень;

            добровільності і рівноправності членства;

            гласності.

            Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами.

            Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік.

            Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора навчального закладу, засновника, а також членами ради.

            Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів.

            У разі  рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради.

            Рішення ради, що не суперечать чинному законодавству та Статуту навчального закладу, доводяться в 7-и денний термін до відома педагогічного колективу, учнів, батьків, або осіб, які їх замінюють, та громадськості.

            У разі незгоди адміністрації навчального закладу з рішеннями ради створюється  узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання.

            До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету навчального закладу.

          

            4.3.5. Очолює раду Добропільського навчально – виховного комплексу  «Спеціалізована школа  I-III ступенів № 4 з поглибленим вивченням окремих предметів – дошкільний навчальний  заклад»   голова, який обирається із складу ради.

            Голова ради може бути членом педагогічної ради.

            Головою ради не можуть бути директор  та його заступники.

            Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначаються радою.

            Члени ради мають право виносити на розгляд  усі питання, що стосуються діяльності навчального закладу, пов’язаної з організацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.

 

 

            4.3.6. Рада Добропільського навчально – виховного комплексу  «Спеціалізована школа  I-III ступенів № 4 з поглибленим вивченням окремих предметів – дошкільний навчальний  заклад»:

            організує виконання рішень загальних зборів ;

            вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;

            спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи навчального закладу та здійснює контроль за його виконанням;

            разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням  Статуту навчального закладу;

            затверджує режим роботи навчального закладу;

            сприяє формуванню мережі класів навчального закладу, обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;

            приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до нагородження випускників навчального закладу золотою медаллю “За високі досягнення у навчанні” або срібною медаллю “За досягнення у навчанні” та нагородження учнів похвальними  листами “За високі досягнення у навчанні” та “похвальними грамотами “За особливі досягнення у вивченні окремих предметів”;

            разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів, а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;

            погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний план на кожний навчальний рік;

            заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;

            бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань  про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям;

            виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями;

            виступає ініціатором проведення добродійних акцій;

            вносить на розгляд педагогічної ради та відповідного органу управління освітою пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

            ініціює розгляд кадрових питань та бере участь з їх вирішенні;

            сприяє розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;

            сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями;

            розподіляє і контролює кошти фонду загального обов’язкового навчання, приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням;

            розглядає питання родинного виховання;

            бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах;

            сприяє педагогічній освіті батьків;

            сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплатні періодичних видань;

            розглядає питання здобуття обов’язкової загальної середньої освіти учнями;

            організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів;

            розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи навчального закладу;

            вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

            може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи.

            Склад комісій та зміст їх роботи визначаються радою.

            4.4. При Добропільському навчально – виховному комплексі «Спеціалізована школа  I-III ступенів № 4 з поглибленим вивченням окремих предметів – дошкільний навчальний  заклад»  за рішенням загальних зборів  може створюватися і діяти піклувальна рада.

            4.5. Метою діяльності піклувальної ради є забезпечення доступності загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і виховання.        

            4.5.1. Основним завданнями піклувальної ради є:

            сприяння виконанню законодавства України щодо обов`язковості  повної загальної середньої освіти;

            співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, підприємствами, установами, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов навчання і виховання  учнів у навчальному закладі;

            зміцнення матеріально-виробничої, наукової, матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновної, та лікувально-оздоровчої бази навчального закладу;

            організація змістовного дозвілля та оздоровлення учнів, педагогічних працівників;

            вироблення рекомендацій щодо раціонального використання фонду загальнообов`язкового  навчання; 

            запобігання дитячої бездоглядності;

            сприяння  працевлаштуванню випускників навчального закладу;

            стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів;

            всебічне зміцнення зв’язків між родинами учнів та навчальним закладом.

           4.5.2. Піклувальна рада формується у складі  9 осіб з представників місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, окремих громадян, у тому числі іноземних.

            Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах  навчального закладу шляхом голосування простою  більшістю голосів.

            Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах.

            Не допускається втручання членів піклувальної ради в навчально-виховний процес (відвідування уроків тощо) без згоди керівника загальноосвітнього навчального закладу.

            У випадках, коли хтось із членів піклувальної ради вибуває, на загальних зборах  на його місце  обирається інша  особа.

            4.5.3. Піклувальна рада діє на засадах:

            пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

            дотримання вимог законодавства України;

            самоврядування;

колегіальності ухвалення  рішень;

добровільності і рівноправності членства;

гласності.

Робота піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менш ніж чотири рази на рік. Позачергові засідання можуть проводитись також на вимогу третини і більше її членів.

Засідання піклувальної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів.

Рішення піклувальної ради приймається простою більшістю голосів.

Піклувальна рада інформує про свою діяльність у доступній формі на зборах, у засобах масової інформації, через спеціальні стенди тощо.

 

Рішення піклувальної ради в 7- денний термін доводяться до відома колективу загальноосвітнього навчального закладу, батьків, громадськості. Їх виконання організовується членами піклувальної ради.

 

 

           4.5.4. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради.

            З числа членів піклувальної ради також обираються заступник та секретар.

            Голова піклувальної ради:

            скликає і координує роботу піклувальної ради;

            готує і проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради;

            визначає функції заступника, секретаря та інших членів;

            представляє піклувальну раду в установах, підприємствах та організаціях з питань, віднесених до її повноважень.

            Голова піклувальної ради має право делегувати свої повноваження членам піклувальної ради.

           4.5.5. Піклувальна рада має право:

            вносити на розгляд органів виконавчої влади, керівника загальноосвітнього навчального закладу, загальних зборів (конференції) пропозиції щодо зміцнення матеріально-технічної, навчально-виробничої, наукової, культурно-спортивної, корекційно-відновної та лікувально-оздоровчої бази навчального закладу;

            залучати додаткові джерела фінансування навчального закладу;

            вживати заходи до зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази навчального закладу;

            стимулювати творчої праці педагогічних працівників, учнів;

            брати участь у розгляді звернень громадян з питань, що стосуються роботи навчального закладу, з метою сприяння їх вирішенню у встановленому порядку;

            створювати комісії, ініціативні групи, до складу яких входять представники громадськості, педагогічного колективу, батьки або особи, які їх замінюють, представники учнівського самоврядування.

 

           4.6. Директор Добропільського навчально – виховного комплексу  «Спеціалізована школа  I-III ступенів № 4 з поглибленим вивченням окремих предметів – дошкільний навчальний  заклад» :

здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

            організовує навчально-виховний процес;

            забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, рівнем досягнень учнів у навчанні;

            відповідає за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

            створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

            забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;

            підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

            забезпечує права учнів на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

            призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними  ділянками;

            контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;

            здійснює контроль за проходженням працівниками у встановлені терміни обов`язкових  медичних оглядів і несе за це відповідальність;

            розпоряджається  в установленому порядку шкільним майном і коштами;

            видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;

            за погодженням із профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього розпорядку, посадові обов`язки  працівників навчального закладу;

             створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання;

            несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, педагогічними працівниками та загальними зборами (конференцією), засновником, місцевими органами державної виконавчої влади тощо.

            4.7. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається на підставі законодавства директором  Добропільського навчально – виховного комплексу  «Спеціалізована школа  I-III ступенів № 4 з поглибленим вивченням окремих предметів – дошкільний навчальний  заклад»  і затверджується  відділом  освіти міської ради.

            Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної  ставки  (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

            Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.

            4.8. У Добропільському навчально – виховному комплексі «Спеціалізована школа  I-III ступенів № 4 з поглибленим вивченням окремих предметів – дошкільний навчальний  заклад»  створюється постійно діючий дорадчий колегіальний орган – педагогічна рада.

            Головою педагогічної ради є директор навчального закладу.

           4.9. Педагогічна рада розглядає питання:

            удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу, планування та режиму роботи навчального закладу;

            переведення учнів до наступних класів і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за досягнення у навчанні;

            підвищення кваліфікації педагогічних працівників,  розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

            морального та матеріального заохочення учнів та працівників навчального закладу.

 

            4.10. Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб навчального закладу. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше чотирьох разів на рік.

            Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання навчально-виховного процесу.

            4.11. У Добропільському навчально – виховному комплексі «Спеціалізована школа  I-III ступенів № 4 з поглибленим вивченням окремих предметів – дошкільний навчальний  заклад»  можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.

 

                                           V.  Матеріально – технічна база.

 

            5.1. Матеріально-технічна база Добропільського навчально – виховного комплексу  «Спеціалізована школа  I-III ступенів № 4 з поглибленим вивченням окремих предметів – дошкільний навчальний  заклад»   включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, інші матеріальні цінності, вартість, яких відображено у балансі навчального закладу.

            5.2. Майно Добропільського навчально – виховного комплексу  «Спеціалізована школа  I-III ступенів № 4 з поглибленим вивченням окремих предметів – дошкільний навчальний  заклад»   належить йому на правах власності, повного господарського відання відповідно до чинного законодавства, рішення про заснування і статуту навчального закладу та укладених ним угод.

            5.3. Добропільський навчально – виховний комплекс «Спеціалізована школа  I-III ступенів № 4 з поглибленим вивченням окремих предметів – дошкільний навчальний  заклад»  відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотриманням вимог та норм з їх охорони.

            5.4. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна Добропільського навчально – виховного комплексу  «Спеціалізована школа  I-III ступенів № 4 з поглибленим вивченням окремих предметів – дошкільний навчальний  заклад»   проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані навчальному закладу внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

            5.5. Для забезпечення навчально-виховного процесу база Добропільського навчально – виховного комплексу  «Спеціалізована школа  I-III ступенів № 4 з поглибленим вивченням окремих предметів – дошкільний навчальний  заклад»   складається із навчальних кабінетів, майстерень (слюсарної, токарної, обслуговуючої праці тощо), а також спортивного, актового і читального залів,  бібліотеки, архіву,  медичного,  їдальні та буфету, приміщення для інженерно-технічного та навчально-допоміжного персоналу.

            5.6. Відповідно до рішення  Добропільської міської  ради  від 15.05.77  № 56   Добропільський навчально – виховний комплекс «Спеціалізована школа  I-III ступенів № 4 з поглибленим вивченням окремих предметів – дошкільний навчальний  заклад»  має земельну ділянку, де розміщуються спортивні та географічний майданчики, навчально-дослідна ділянка, зона відпочинку.

 

                      VI. Фінансово – господарська  діяльність

 

6.1. Фінансово-господарська діяльність Добропільського навчально – виховного комплексу  «Спеціалізована школа  I-III ступенів № 4 з поглибленим вивченням окремих предметів – дошкільний навчальний  заклад»   здійснюється на основі його кошторису.

            6.2. Джерелами формування кошторису Добропільського навчально – виховного комплексу  «Спеціалізована школа  I-III ступенів № 4 з поглибленим вивченням окремих предметів – дошкільний навчальний  заклад»   є:

            кошти місцевого бюджету  у розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення вивчення предметів в обсязі Державних стандартів освіти;

            кошти фізичних, юридичних осіб;

            кошти, отримання за надання платних послуг;

            доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень, навчально-дослідних ділянок, підсобних господарств, від здачі в оренду приміщень, споруд, обладнання;

            благодійні внески юридичних і фізичних осіб.

            6.3. У Добропільському навчально – виховному комплексі  «Спеціалізована школа  I-III ступенів № 4 з поглибленим вивченням окремих предметів – дошкільний навчальний  заклад»  комунальної форми власності створюється фонд загального обов’язкового навчання, який формується з урахуванням матеріально-побутових потреб учнів за рахунок коштів засновників та бюджету в розмірі не менше трьох відсотків витрат на його поточне утримання, а також за рахунок коштів, залучених з інших джерел.

Кошти фонду загального обов`язкового навчання зберігаються на рахунку цього навчального закладу в установі банку і витрачаються відповідно до кошторису, що затверджується директором навчального закладу.

Облік і використання  коштів фонду загального обов`язкового  навчання здійснюються цим навчання закладом згідно з наказом  директора, що видається на підставі рішення ради навчального закладу, відповідно до порядку, передбаченого чинним законодавством.

Контроль за правильним використанням коштів фонду загального обов`язкового  навчання здійснюють органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування, органи управління освітою.

            6.4. Добропільський навчально – виховний комплекс «Спеціалізована школа  I-III ступенів № 4 з поглибленим вивченням окремих предметів – дошкільний навчальний  заклад»  має право на придбання та оренду необхідного обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися  послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу.

             6.5. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в Добропільському навчально – виховному комплексі «Спеціалізована школа  I-III ступенів № 4 з поглибленим вивченням окремих предметів – дошкільний навчальний  заклад»  визначається законодавством та  нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковані навчальні заклади. За рішенням засновника закладу бухгалтерський облік  здійснюється через централізовану бухгалтерію.

               6.6. Звітність про діяльність загальноосвітнього навчального закладу встановлюється відповідно до законодавства.

 

                                         VII. Міжнародне співробітництво

 

              7.1. Добропільський навчально – виховний комплекс «Спеціалізована школа  I-III ступенів № 4 з поглибленим вивченням окремих предметів – дошкільний навчальний  заклад» за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних надходжень має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

              7.2. Добропільський навчально – виховний комплекс «Спеціалізована школа  I-III ступенів № 4 з поглибленим вивченням окремих предметів – дошкільний навчальний  заклад»  має право відповідно до чинного законодавства укладати угоди про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн.

 

                           VIII. Контроль за діяльністю навчального закладу

 

              8.1. Державний контроль за діяльністю Добропільського навчально – виховного комплексу  «Спеціалізована школа  I-III ступенів № 4 з поглибленим вивченням окремих предметів – дошкільний навчальний  заклад»   здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти.

              8.2. Державний контроль здійснюють Міністерство освіти і науки України, Державна інспекція навчальних закладів, засновник та міський відділ освіти.

              8.3. Основною формою державного контролю за діяльністю Добропільського навчально – виховного комплексу  «Спеціалізована школа  I-III ступенів № 4 з поглибленим вивченням окремих предметів – дошкільний навчальний  заклад»   є атестація, що проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

              8.4. У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) навчального закладу з питань, пов’язаних з його навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше 1 – 2 разів на рік. Перевірки з питань, не пов’язаних з навчально-виховною діяльністю, проводяться його засновником   відповідно до законодавства.

 

 

                            

IX. Реорганізація або ліквідація навчального закладу

 

9.1. Рішення про реорганізацію або  ліквідацію Добропільського навчально – виховного комплексу  «Спеціалізована школа  I-III ступенів № 4 з поглибленим вивченням окремих предметів – дошкільний навчальний  заклад»   приймає засновник.

            Реорганізація навчального закладу відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення.

            Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною засновником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

            З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління навчальним закладом.

            9.2. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Добропільського навчально – виховного комплексу  «Спеціалізована школа  I-III ступенів № 4 з поглибленим вивченням окремих предметів – дошкільний навчальний  заклад»  виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його засновнику.

            9.3. У випадку реорганізації права та  зобов’язання Добропільського навчально – виховного комплексу  «Спеціалізована школа  I-III ступенів № 4 з поглибленим вивченням окремих предметів – дошкільний навчальний  заклад»   переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства або визначених навчальних закладів.

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                                В.Г. Древаль